Επικοινωνία

Τεχνικές Πληροφορίες

Για ερωτήσεις σχετικά με την φόρμα αναφοράς συμβάντων ή άλλες τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλέφωνο: 210 657 4242
Email: csirt@cd.mil.gr

Για κρυπτογραφημένη επικοινωνία μέσω email, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα:

PGP/GPG Fingerprint: 3CDB FEF4 A3F4 E66D 93A5 F9D6 52C4 A360 CBD2 3FD6