Επικοινωνία

Τεχνικές Πληροφορίες

Για ερωτήσεις σχετικά με την φόρμα αναφοράς συμβάντων ή άλλες τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλέφωνο: 210 657 4242
Email: csirt@cd.mil.gr

Για κρυπτογραφημένη επικοινωνία μέσω email, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα:

PGP/GPG Key: 0A09 BADF 0A73 9C79 8445 629E 3732 4BEA 24B7 024F